หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว สืบสานภูมิปัญญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

34

     พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว ที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายสังคม  เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ, พันตำรวจโท เฮรามาน  เจ๊ะดี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ, ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     สำหรับกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์ซีบูกันตัง และพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร ประการต่อมาการใช้พื้นที่มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์โควิด-19  ด้วยการหุงข้าวกินเอง ปลูกผักรอบบ้าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่มีพี่น้องพุทธ พี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ก็ได้มารักษาต่อยอด ได้ร่วมกันดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบสานภูมิปัญญาอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า