โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

83

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังสำราญ บ้านกูแบรายอ (หมู่บ้านสันติสุข) หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้การทำเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียน การสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยได้สาธิตทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียน

     สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการในโรงเรียนในพื้นที่ โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ต้องการให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าไปดำเนินการในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อน้อง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหาร ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า