ประชาชนชาว อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมใจร่วมกิจกรรม “รวมพลมวลชน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

83

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณสนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประชาชนชาวอำเภอนาทวี พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “รวมพลมวลชน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี ที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว), เครือข่ายญาลันนันบารู, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, กลุ่มทำดีมีอาชีพ, เครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด, กลุ่มนักเรียน เยาวชน, ประชาชนชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประชาชนชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมปฏิญาณตนแสดงจุดยืนในความจงรักภักดี พร้อมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีความว่า จากการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่ออกมากระทำ โดยมีเจตนาที่จะดูหมิ่น ทำลาย และล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่มิบังควร และยังทำลาย เหยียบย้ำความรู้สึกของเหล่าพสกนิกรที่เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอเรียกร้องให้กลุ่มดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ชาวจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นราษฎรที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขอประกาศจุดยืนจะเป็นพลังในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมยืนหยัดปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ด้าน นาย เจะอุเส็น  โต๊ะสา ตัวแทนเครือข่ายมวลชน กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มมวลชนที่มีใจรักในสถาบัน และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ทุกคนที่อาจจะหลงลืมในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนชาวไทยมาช้านาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกสถาบันที่ได้หลอมรวมให้เราเป็นชนชาติไทย ตนและกลุ่มพลังมวลชนจึงไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของผู้เห็นต่างที่มีเจตนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินไทย นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะ ปกป้อง ดูแลประเทศชาติ สร้างแผ่นดินจนเป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อดำรงรักษาให้ชาติไทยยังคงเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากอาณาประชาชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า