เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.และ นขต.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (P๖๓๑๐๐๐๙๒๙๓๑)

64

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.