เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ตชด.44 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 ออกตรวจป่าบนภูเขา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแห่งใหม่

42

     เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ตชด.44 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 ออกตรวจป่าบนภูเขา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแห่งใหม่ จำนวน 5 แปลง พื้นที่สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) พื้นที่บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง

     วันนี้ (25 ต.ค. 63) ภายใต้การสั่งการของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผอ.รมน.ภาค 4/แม่ทัพภาคที่ 4 มอบ หมายให้ ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ พ.ต.ท.อาคม โพธิ์อ่อง รอง ผบ.ฉก.ตชด.44 และนายภพ สิงหสุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขาสูง ในพื้นที่เขตป่าสงวนต้นน้ำนิคมเบตง ป่าไม้ถาวร ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และอยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) ในพื้นที่บริเวณบนภูเขาสูง ท้องที่ บ.นากอ ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ของแม่น้ำปัตตานี หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเหนือฝายกันน้ำบ้านนากอ จำนวนมากหลายแปลง เจ้าหน้าที่จึงร่วมออกตรวจโดยเดินเท้าไปในป่าบนภูเขา ตรวจพบที่การลักลอบตัดไม้ทำลายใหม่แล้ว จำนวน 5 แปลง ดังนี้

     แปลงที่ 1 ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 538 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้มีขนาดกลาง ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 10 เดือนจนถึงปัจจุบัน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น จำนวน 5 ต้น ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 4 ไร่ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด

     แปลงที่ 2 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 620 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีค่า และแผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้าหรือขวาน ถูกลัก ลอบทำลายมาแล้วประมาณ 3 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ 3 งาน ไร่ ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ยังไม่ปลูกพืชอะไร ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด

     แปลงที่ 3ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 647 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้ขนาดเล็กมีค่า แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้าหรือขวาน ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 2 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ยังไม่ได้ปลูกพืชอะไร ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด

     แปลงที่ 4 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเล 664 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้า ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 2 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 1 ไร่ ลักษณะยังตัดฟันไม่เสร็จ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใด

     แปลงที่ 5 ที่บนความสูงความสูงจากระดับน้ำทะเล 585 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกลักลอบตัดไม้ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก และแผ้วถางป่าตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็ก วัชพืช ไม้ไผ่ ไม้พื้นล่าง ด้วยมีดพร้าหรือขวาน มีการบั่นทอนไม้เป็นท่อนแล้วเผาทำลายบางส่วน ไม่ได้ตรวจวัดไม้ที่ถูกตัดโค่นแต่อย่างใด ถูกลักลอบทำลายมาแล้วประมาณ 8 เดือนจนถึงปัจจุบัน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้เสียหาย จำนวน 5 ไร่ เพื่อยึดถือครองครองเพื่อทำการเกษตร ปลูกต้นทุเรียน ตรวจที่เกิดเหตุ พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทำลายป่า จำนวน 2 รายการ จึงตรวจยึดเป็นของกลาง ดังนี้ 1.มีดพร้า จำนวน 2 เล่ม 2.จอบ จำนวน 1 ด้าม

     โดยขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจพบคนตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์ มีการโทรบอกพวกตัดไม้ทำลายป่า หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เดินเท้านานกว่าจะไปถึงจัดตัดไม้ ยังตรวจพบการบุกรุกใหม่อีกจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้นายภพ สิงห์สุวรรณ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ดำเนินการจัดทำบันทึกกล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และให้ประสานงาน ผู้ปกครองนิคมเบตง กล่าวโทษ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ต่อ พงส.สภ.อัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ..ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/…/detail/TCATG201025123014556