เดินเท้าเข้าชุมชน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิการ ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

49

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว) ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้การช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของ  พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพ มอบเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว พร้อมจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง จัดกระเป๋ายาเคลื่อนที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้บริการในการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น

     สำหรับในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยังมีประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องการกำลังใจ และต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมสั่งการเน้นย้ำให้ทุกกองร้อยเร่งประสานการปฏิบัติร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วน ให้ครบทุกคนและครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา

       

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า