โครงการ  “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา

42

     พันโท ภัทราวุธ  หาญมนตรี รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  41 นำกำลังพล หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮุลอามีลิน จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮุลอามีลิน ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

     สำหรับโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านทักษะภาษาไทยได้แสดงออกและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า