รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน วัดสุคิรินประชาราม จ.นราธิวาส

66

     วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.00 น. ที่ วัดสุคิรินประชาราม ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พลตรี ธิรา  แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระปลัดเมธา  จันทโชโต เจ้าวาส วัดสุคิรินประชาราม, พันเอก ยุทธนา  สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พันเอก วรวิทย์  ปัญญาชีวะ เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอรุณ  ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, ข้าราชการทหาร ส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินในครั้งนี้ มียอดรวม 644,492 บาท ซึ่งวัดสุคิรินประชาราม จะได้นำไปทำนุบำรุงและบูรณะพระอาราม ตลอดจนศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป

     ทั้งนี้ สำหรับพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำ 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 วัด ประกอบด้วย วัดนิกรชนาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, วัดสุคิรินประชาราม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส, วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า