พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในพื้นที่ จ.ยะลา

42

     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในพื้นที่ จังหวัดยะลา นั้น ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

  1. หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จำนวน 37 ครัวเรือน
  2. หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 87 ครัวเรือน

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า