ร้อยใจไทย พหุวัฒนธรรมสานใจสู่สันติสุข

39

     ที่ ลานใต้สะพานข้ามสายบุรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 นำกำลังพล เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน (นำร่อง) ประจำปี 2562 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งพหุวัฒนธรรม ร้อยดวงใจพหุวัฒนธรรม สานใจสู่สันติสุข ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกวนขนมอาซูรอ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน และ การบรรยายธรรม ระหว่าง บาบอจะนะ กับ พระเรวัต โต๊ะเวาะ ได้สร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน นำสู่สันติสุขให้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปั่นซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์เข้าใจอันดีเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชนในพื้นที่

เสน่ห์วิถีพหุวัฒนธรรม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า