ฝายมีชีวิต สร้างความสุขของประชาชน

87

     ที่ บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นำกำลังพล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุคิริน เจ้าหน้าที่ป่าไม้บ้านจุฬาภรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแว้ง-สุคิริน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุคิริน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม “โครงการสร้างฝายมีชีวิต” เป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและนำไปสู่ความ ไว้วางใจสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า