มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.ปัตตานี

36

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

     สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน และต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ของพ่อ แม่ ผู้ปกครองระดับหนึ่ง ซึ่งการมอบทุนสนับสนุนครั้งนี้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องปีที่ 13 และในปีการศึกษานี้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดปัตตานี จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท

ขอบคุณภาพ/ข่าว สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า