กิจกรรมบำรุงและปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

22

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมบำรุงและปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเห็นความสำคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง เป็นป่าดั้งเดิมที่ยังคงสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้ถูกกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาร่วมกว่า 50 ปี ดังนั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงไว้สมบูรณ์ เพราะป่าชุมชนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะในปัจจุบันมิติความมั่นคงมีการปลูกป่าน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันมีการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการป่ามากยิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่มาของการบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์ด้านความมั่นคงคือต้องทำให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน โดยป่ากับคนจะต้องสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ ส่วนที่ 2 คือการน้อมนำแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาปรับใช้เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคุ้นเคยกับผืนป่ามาอย่างยาวนาน

     โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายก้องสกุล จันทราช  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ  โดยมีนายมะลูดิง ปะเต๊ะเล๊าะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พร้อมร่วมในกิจกรรม ท่ามกลางผู้แทนอิหม่าม ผู้แทนคณะกรรมการมัสยิด เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์ป่าชุมชน  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมพร้อมร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้กว่า 100 คน

     นายก้องสกุล จันทราช  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ในนาม ศอ.บต. ได้กำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญจากเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เพราะเล็งเห็นว่าราษฎรในพื้นที่มีวิถีชีวิตและความถนัดในการดำรงชีพ โดยเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เป็นทุนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. จึงต้องขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนทุกคน ที่ให้ความสำคัญถึงการดูแลป่าไม้ โดยเฉพาะป่าในชุมชนบ้านเกิดของเราเอง เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโตเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าไม้คงอยู่กับพื้นที่ และประเทศไทยต่อไป

     สำหรับ ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลงแห่งนี้ มีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เป็นป่าดิบชื้น มีซากใบไม้และพืชทับถมกันอยู่บนพื้นที่ป่าหนาหลายชั้น แต่ไม่มีน้ำขัง และยังได้พบพรรณไม้ป่าพรุมากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะพรรณพืชหายากอย่างต้นตีนเป็ดแดง หรือเยลูตง และต้นหลุมพี ซึ่งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม ซึ่งพืชที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมบริโภคกันในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า