โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

16

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่บริเวณสระน้ำ หมูที่ 2 บ้านคลองน้ำใส ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ตำบลบาละ ร่วมโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ โดยมี นายพล  หนูทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ อีกทั้งยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกหญ้าแฝก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชน

     สำหรับโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่า และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการพื้นที่กับภารกิจหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน อีกทั้งเพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโรคร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป

โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า