หน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งมอบอาคารโรงเรือนผลิตพริกแกงให้กับกลุ่มสตรีบ้านบือซู

24

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบือซู หมู่ที่ 6 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโรงเรือนเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตพริกแกงบ้านบือซูให้กับกลุ่มสตรีบ้านบือซู หมู่ที่ 6 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพ/สร้างรายได้สู่ชุมชน

     ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้ดำเนินการก่อสร้าง ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาาคม 2563 – 11 กันยายน 2563 ซึ่งอาคารดังกล่าวสามารถใช้เป็นสถานที่ประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนได้

หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน  กองทัพบกเพื่อประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า