ศอ.ชต. ให้ความรู้ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ อสม. ประชาชนและยุวชนจิตอาสา ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

14

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยุวจิตอาสาสาธารณสุข บ้านใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ประชาชน และยุวจิตอาสา จากตำบลสุไหงปาดี และตำบลบ้านใหม่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน โดยมีพันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิตพื้นฐาน ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และบรรยายพิเศษในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย

     สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิต ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) ตามมาตรฐานสากล รวมถึง ,การแก้ไขการสำลักอาหาร,และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ  แก่ผู้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการช่วยชีวิต ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยการจัดอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้การประเมินอาการผู้ป่วย, การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการทำ Work shop ฝึกปฏิบัติการทำ CPR กับหุ่น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อผ่านหลักสูตรดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร  ในการนี้ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า