กองทัพภาคที่ 4 ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แนวชายแดน ตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และ กองทัพบกอย่างเคร่งครัด

20

         สำหรับการดำเนินการดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 4 รับนโยบายและให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งช่องทางจุดผ่านแดนถาวร, จุดผ่อนปรนทางการค้า, จุดผ่อนปรนพิเศษ และช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกราย

         และขณะนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้ว นับตั้งแต่แนวชายแดน จังหวัดระนอง – สตูล รวมถึงพื้นที่รอยต่อชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเพิ่มความเข้มงวดต่อการเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย พร้อมทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวม มั่นใจว่าแนวทางการป้องกันสกัดกั้นของพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ที่ใช้ควบคุมชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ได้ปรับใช้ จะสามารถควบคุม สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า