สร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน

36

      ที่บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม”โครงการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและนำไปสู่ความไว้วางใจสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า