คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

110

         วันนี้ ( 12 กันยายน 2563 ) เวลา 11.40 น.  ณ​  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ​ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ​  เดินทางร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย​ นายแวดือราแม​  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในนามประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

         จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีการเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่านสภาสันติสุขตำบล​ รวมถึงจากการพบปะประชาชนในหลายโอกาส ทางคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำข้อเรียกร้องความต้องการของประชาชนมาประมวล เพื่อยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้เกิดความเข้าใจความต้องการของประชาชน ซึ่งข้อมีข้อเสนอ 4 ด้าน คือ ศาสนา  เศรษฐกิจสังคม ด้านการสร้างสภาวะแวดล้อมพหุวัฒนธรรม และด้านการปกครองที่เหมาะต่อสังคมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยใช้แนวทางการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยุติความรุนแรง และนำไปสู่ความสุข สงบ สันติ ปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

          พลเอก​ วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆ  รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ มาเป็นข้อเสนอในวันนี้ รวมถึงขอบคุณกองทัพภาคที่ 4 ที่ได้สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยของคนในพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างถาวร เป็นการดำรงพหุวัฒนธรรม และอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่นำเสนอในบางส่วนอยู่ในกระบวนการที่จะดำเนินการอยู่แล้ว ก็จะมีการผลักดันให้ดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว บางส่วนที่อยู่ในแผนหรือในนโยบายของรัฐบาล  ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดตรงนั้นขึ้นมา ส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการต่างๆ ทางคณะพูดคุยฯ จะได้นำไปศึกษาวิเคราะห์  และจะมีกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนต่อไป สำหรับข้อเสนอทั้ง 4 ประเด็นนั้น จะร่วมกับคณะสันติสุขและประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ ให้ไปมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างถาวร

           ด้านพลโท พรศักดิ์​  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง เป็นการจุดประกายความหวังให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” ที่คนในพื้นที่รวมถึงคนทั้งประเทศที่เฝ้ามองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่ได้มีการเสนอนั้น คงต้องมาจัดตั้งคณะทำงานพูดคุยหารือในแนวทางปฏิบัติ แต่สำหรับพื้นที่ยังคงยึด “สภาสันติสุขตําบล”  ที่มี 290 ตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่กว่า 2 ล้านคนให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการสะท้อนข้อมูลความต้องการในพื้นที่จริงๆ  เชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

            ทั้งนี้ นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงความคาดหวังของการลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานสันติสุขได้มีการทำความเข้าใจกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง  รวมทั้งสร้างความมั่นใจ และให้เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ว่า  ประชาชนมีความต้องการอะไร  อยากให้ดูแลในเรื่องใดบ้าง  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้ที่มีความคิดต่างที่อยู่ในต่างประเทศด้วย ว่าขณะนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย นำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า