ทหารพราน 47 ไม่หยุดยั้ง พร้อมช่วยเหลือและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

40

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบ ประปาภูเขาที่เกิดการชำรุด ในพื้นที่ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ทหารพราน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับระบบการวางท่อ เพิ่มเส้นทางส่งน้ำประปาไปตามอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค และได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงภายในหมู่บ้าน

     ขณะเดียวกัน กำลังพลอีกส่วนหนึ่งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ลงพื้นที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาภายในชุมชน และได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้ประชาชนทราบ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

     นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังได้ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในพื้นที่ เพื่อลดความหวาดระแวง รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เส้นทาง และบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า