ชุมชนบ้านบาเฆะ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ร่วมสานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อบำรุงและฟื้นฟูป่าชุมชนให้คงอยู่กับพื้นที่อย่างยั่งยืน

50

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านบาเฆะ หมู่ที่ 5 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับป่าชุมชนบ้าน  บาเฆะ, อำเภอทุ่งยางแดง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อบำรุงและฟื้นฟูป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม “พหุวัฒนธรรมนำการพัฒนา ตามวิถีชีวิตผ่านโครงการ “ป่าชุมชน” สู่หนทางความมั่นคั่งและหนุนเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายก้องสกุล จันทราช  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าไม้ที่เคยลูกทำลายลงไป และในครั้งนี้มิได้คำนึงเพียง มุ่งจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เท่านั้น แต่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มามีส่วนร่วมในการปลูกป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนต้นไม้ที่ตนเองปลูก และร่วมกันดูแลรักษา ตลอดจนจะได้รับประโยชน์จากต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก ดังนั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว พร้อมผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ตามวิถีชีวิตของ ชุมชนสู่หนทางความมั่นคง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรมและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

         โดยการทำกิจกรรมดังกล่าว ทาง ศอ.บต. ได้น้อมนำหลักทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อจะปลูกป่าในใจคนให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดกับผืนป่า ซึ่งในครั้งนี้ได้เน้นการปลูกป่าไม้แบบผสมผสาน ทั้งไม้ประเภทใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า