ขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดคนดีภายใต้คำว่า “ตักวา” ทั้งร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณเกิดเป็นครอบครัว ชุมชน ตำบลที่เข้มแข็ง สร้างสวรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน

61

        วันนี้ ( 6 ก.ย.63,1000 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล และร่วมรับฟังการดำเนินงานของโครงการกำปงตักวาร่วมกับคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา โดยมี พล.อ.จิระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางมาเพื่อศึกษาการขับเคลื่อนโครงการกำปงตักวา การพูดคุยสร้างความเข้าใจ แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อหนุนเสริมสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         สำหรับกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาเข้าสู่ชุมชนในวันนี้ เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อหนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 4 เสาหลัก โดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชม ประชาชน โดยมีรัฐเข้าไปมีบทบาทในการหนุนเสริมขับเคลื่อนที่สำคัญ เป็นการร่วมคิดร่วมทำเกิดความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพลังให้เกิดความศรัทธา สร้างชุมชนที่เข้มแข็งนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย ภายในกิจกรรมมีการตอบข้อซักถาม ร่วมคิด ร่วมทำ ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ผ่านผู้แทนของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิด และพี่น้องประชาชน โดยมีคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกิจกรรมด้วย

        ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมพบว่าหมู่บ้านชุมชนประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สภาสันติสุขตําบล มัสยิด กองกำลังประจำถิ่น โรงเรียนตาดีกา ให้การตอบรับและเห็นถึงความสำคัญ ทุกคนมีความตระหนักรู้ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางรูปแบบและบทบาทในการเข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของภาคราชการและจิตอาสาประชารัฐ ในการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ ตั้งแต่การขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับหมู่บ้าน ไปสู่ชุมชน ตำบล อำเภอ จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนเริ่มมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายผ่านแนวคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง และหลากหลายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การดำเนินโครงการชุมชนศรัทธาหรือ กำปงตักวา หัวใจของความสำเร็จนั้นคือทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมมือกัน หัวใจที่สำคัญอยู่ที่ผู้นำ 4 เสาหลัก ดังนั้นการประสานความร่วมมือกับผู้นำ 4 เสาหลักเพื่อให้เกิดความรับรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดขึ้น สร้างบรรยากาศในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำพื้นที่เกิดความสงบสุข พี่น้องประชาชนก็เกิดความสบายใจ มีการพัฒนาตนพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกทาง โดยเฉพาะแนวทางสภาสันติสุขตำบล ถือว่าเป็นกลไกประชารัฐที่จะเกิดกระบวนการความร่วมมือระดับพื้นที่ที่ค่อนข้างชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นสิ่งที่สภาสันติสุขตำบลได้ถ่ายทอดออกมาผ่านการคิดค้น และร่วมกันปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับร่วมกัน สร้างชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์​กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า