เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมของ ฉก.อโณทัย (P๖๓๐๘๐๐๓๑๙๕๒)

117

630826-001

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.