หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ทำการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School)

93

     วันที่ 23 ส.ค.63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ทำการฝึกศึกษา Units school เกี่ยวกับการทบทวน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภูมิประเทศ และการปฏิบัติในวิชาแผนทีเข็มทิศ ของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อให้กำลังพลมีความชำนาญ และสามารถปฏิบัติได้ทันท่วงที เมื่อเกิดสถานการณ์จริงในการปฏิบัติต่อภารกิจ ณ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทั้งนี้กำลังพลมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

     สำหรับการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) เป็นการสนองนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยจัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทกับสถานการณ์เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วย และอาวุธยุทโธปกรณ์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า