สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 41 เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลทีมีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

54

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 41 เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลทีมีความต้องการพิเศษ พร้อมจัดชุดกระเป๋ายาเคลื่อนที่ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง และมอบเงินทุนยังชีพฯ ทบ. ประจำปี 2563 รายละ 5,000 บาท จำนวน 5 ราย รวมถึงติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการประกอบอาชีพตามโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35 (7) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพล ณ ที่พักอาศัยบุตรกำลังพลฯ ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง และ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

     สำหรับโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเพียงประเภทเดียวเท่านั้น สมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงการขาดโอกาสของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก จึงได้ริเริ่มโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล โดยในขั้นต้น ได้พิจารณามอบทุนประจำปีให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับกำลังพลอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า