ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

161

     วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายจำนวน 80 คน และประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน จำนวน 20 คน โดยมีพันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้,วิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิตพื้นฐาน ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล และการบรรยายพิเศษในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

     สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิต ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) ด้วยมาตรฐานสากลแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการจัดอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้การประเมินอาการผู้ป่วย, การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการทำ Work shop ฝึกปฏิบัติการทำ CPR กับหุ่น ซึ่งผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับวิทยากรผู้บรรยายเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนผ่านหลักสูตร และได้รับมอบใบประกาศนียบัตร

     ในการนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า