เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ จัดหาเครื่องนอน ของ สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(P๖๓๐๘๐๐๑๒๑๘๕)

89

630813-009