เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ชนิด แบบพกพา ของ ศอชต.(P๖๓๐๘๐๐๑๒๑๒๕)

182

630813-008