แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

60

       วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. )  พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจภาคเอกชน และเป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ร่วมกับคณะทำงาน เพื่อร่วมวางแผนดำเนินงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้มุมมองของภาคธุรกิจด้านการพัฒนา เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามมาในอนาคต

       โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรับผิดชอบงานในมิติต่างๆ และผู้ที่มาในวันนี้ต่างก็มีความชำนาญ พร้อมที่จะเสนอแนะแนวทาง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่ได้ หากเมื่อมีการพัฒนาในพื้นที่แล้ว ประชาชนก็จะมีอาชีพ มีการงาน และรายได้ที่มั่นคง ความเป็นอยู่ต่าง ๆ ก็จะดีขึ้นตามมา ซึ่งการพัฒนาแต่ละด้านจะต้องเกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจทุกอย่างจะต้องควบคู่กันไป ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมแล้ว สังคมและสถานที่ต่างๆ มีความน่าสนใจสามารถพัฒนายกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่นิยมได้ไม่ยาก ทุกภาคส่วนที่มาในวันนี้ ถือเป็นแรงผลักดัน ในการที่จะนำทุกข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องราวอันเป็นจริงสู่พี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า