องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

120

        วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.45 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ตำบลฉลาง อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 พร้อมติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมของนักเรียน พบปะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43, พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

        โอกาสนี้องคมนตรีได้ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียน โดยได้กล่าวชื่นชมชุดการแสดงของนักเรียนที่สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันทั้งสองศาสนา รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ให้เยาวชนรุ่นหลังร่วมกันสืบสานสืบไป ก่อนจะมอบกระเป๋าและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 เป็นผู้แทนในการรับมอบ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้ด้านวิชาการู้และฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียนอีกด้วย

        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 582 คน ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า