องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

74

         วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ติดตามการดำเนินงาน และกิจกรรมของนักเรียน พร้อมพบปะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุสรรคของโรงเรียน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอระแงะ ดร.นูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 พันเอกสามารถ ศิลาแรง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน จากนั้นได้พบปะครู นักเรียน และร่วมชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียน พร้อมมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานนักเรียนจากชุมนุมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนประชานุเคราะห์ 39 อีกด้วย

         ในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ขอให้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และนำอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนถือเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ที่ทันสมัย เป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ขอให้นักเรียนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองต่อไป

          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 มีนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมด 609 คน และคณะครูบุคลากรทั้งหมด 103 คน เป็นข้าราชการครู 34 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 28 คน ครูสอนอิสลาม 17 คน พนักงานจ้างเหมา 14 คน ครูพี่เลี้ยง 8 คน ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งยัง ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญาและมีความสุข

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ค​วาม​มั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า