เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

68

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี อาคม  พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง รับทราบปัญหาความต้องการเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมติดตามอาการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 23 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลช้างไห้ตก จำนวน 12 ราย, พื้นที่ตำบลบางโกระ จำนวน 7 ราย และในพื้นที่ตำบลควนโนรี จำนวน 4 ราย

       สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำถุงยังชีพ ถุงยังชีพ, แพมเพิส, แผ่นซึมซับ, กระบอกใส่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย หม้อนอนพลาสติก มามอบให้ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น

        ทั้งนี้ ทางคณะดังกล่าวนี้ ยังคงเดินทางเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่จัวหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวต่อสู้กับโรคภัยต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า