แม่ทัพภาคที่ 4 กิน นอน ในพื้นที่ เปิดแผนท่องเที่ยวเบตง ย้ำการ์ดอย่าตก ทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

91

       พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ,ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พบปะกำลังพล กิน นอน ในฐาน สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญปกป้องพื้นที่ตามแนวชายแดน

      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายป้องกันเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ที่ประกอบไปด้วยกำลังภาครัฐ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของเมือง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 คลี่คลาย ย้ำทุกส่วนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ที่สำคัญยังคงรักษามาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การ์ดอย่าตก ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และแจกจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชน

      ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อพบปะสมาชิกและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการ ซึ่งฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19 ที่มีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง เข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน ในพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 7 ไร่ ที่สำคัญได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ สร้างงานสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนเบตงได้อย่างยั่งยืน

      หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยัง กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอเบตงจังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดน และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่อำเภอเบตงโดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน การเฝ้าระวังป้องกันการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งบุคคล และการขนย้ายยาเสพติดตามช่องทางธรรมชาติ เป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับบ้านเมือง

      โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำต่อภารกิจของหน่วยว่า “ให้มีความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสีสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ดำรงความพร้อมและพัฒนาศักยภาพรับกับทุกสถานการณ์อย่างเต็มขีดความสามารถของกำลังพล ให้สมดั่งเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ที่ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน การพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย และความมั่นคงของรัฐ ผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบสุข ร่มเย็น และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญ ในห้วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง” หลังจากพบปะพูดคุย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้จัดเตรียมอาหารและ ลงมือปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับกำลังพลในหน่วย รับประทานพร้อมกันอย่างพร้อมหน้า ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนเข้านอนพร้อมกันในฐานปฏิบัติการ เป็นอีกหนึ่งขวัญและกำลังใจ สร้างความประทับใจแก่กำลังพล เป็นอย่างมาก

      และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเบตง หลังจากพักค้างแรมในหน่วย แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบตง ณ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้าง “สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเบตง พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในปลายปี 2563 นี้ โดยได้ประชุมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกำชับแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และมีความปลอดภัย ในการมาเยือนเบตงที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยการเดินทางโดยสายการบินที่สะดวกสบาย รวดเร็ว สร้างเงินสร้างรายได้ ให้สมกับเป็นเมืองเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้มาเยือนเบตงยิ่งๆ ขึ้นไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า