ทหารพราน 44 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับคณะครู นักเรียน ในโรงเรียนรับผิดชอบของหน่วย

64

         ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4402 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ หมู่ที่ 1 บ้านบาลบูกาลูวะ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี รวมถึงตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเข้าห้องเรียน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตระหนักถึงภัยร้ายแรง และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคฯ สามารถระวังป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า