รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน หน่วยตรวจเลือกฯ จังหวัดยะลา คณะที่ 2 (รามัน 2)

40

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ หน่วยตรวจเลือกฯ จังหวัดยะลา คณะที่ 2 (รามัน 2) หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน หน่วยตรวจเลือกฯ จังหวัดยะลา คณะที่ 2 (รามัน 2) โดยมี พันเอก อรรถพล  คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วย พันเอก วิชาญ  สาริกะพันธ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายสุกิจ  พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำกับคณะกรรมการตรวจเลือกทุกหน่วยให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการดูแลการคัดเลือกทหารภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า