ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศข่าวกรอง และระบบฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

147

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.