แม่ทัพภาคที่ 4 ฝากช่วยกันรักษา ดูแลป่า ฮาลา -บาลา เพชรเม็ดงามแห่งอาเซียน

80

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, คณะผู้บังคับบัญชา, นายอำเภอแว้ง, หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา, หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ-ป่าฮาลา-บาลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางสัมผัสเส้นทางธรรมชาติทามกลางบรรยากาศของหมอกในยามเช้า

           โดยแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินเท้าสัมผัสเส้นทางธรรมชาติของป่าฮาลา-บาลา ไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้าที่สามารถสัมผัสทัศนียภาพในมุมกว้างของป่าฮาลา-บาลา ก่อนจะเดินทางต่อไป ยังจุดชมสัตว์ป่า ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถพบเห็นนกชนิดต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะฝูงนกเงือก และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพป่าดิบชื้นได้อย่างงดงาม ซึ่งตลอดเส้นทางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย อาทิ น้ำตกสิรินธร, น้ำตกสายรุ้ง, ยอดเขาลีแป ฯลฯ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติของพันธ์ุพืชที่มีความหลากหลาย และสัตว์ป่านานาชนิดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ได้อีกด้วย

            พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ป่าฮาลา-บาลาแห่งนี้ถือเป็นป่าไม้ที่มีความสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสมือนเพชรเม็ดงามของพื้นที่ ที่เราทุกคนต้องร่วมกันดูแล ซึ่งคนและป่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในอนาคตจะผลักดันให้ป่าฮาลา-บาลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและกระจายรายได้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง

            สำหรับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forests) ผืนป่าแห่งนี้ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน โดยคำว่า “บาลา” มาจากคำว่า “บาละห์” ที่แปลว่า “หลุด” หรือ “ปล่อย” มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่งอำเภอแว้ง และคำว่า “ฮาลา” หมายถึง “อพยพ” หมายถึง ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีในอดีต จนมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อสลับกันได้ว่า บาลา-ฮาลา โดยผู้คนที่อยู่ในอำเภอแว้งจะเรียกว่า “บาลา-ฮาลา” แต่คนที่อาศัยในอำเภอเบตงจะเรียกว่า “ฮาลา-บาลา”

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมป่าฮาลา-บาลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 โทรศัพท์  07-3519-0202 อีเมล k_hala-bala@hotmail.com

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า