แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

110

            ( 29 ก.ค.63 )  ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งยัง เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี โดยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ คณะที่ 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร มี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

             ในการนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวนำถวายราชสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด “พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพสกนิกรทั่วหล้าทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของคนในชาติ และส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความเสียสละความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชุมชนและพสกนิกรอย่างถาวร พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนประชาชน ร่วมปลูกต้นกันเกลา และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 2,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า