หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

126

              เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย และข้อสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม

             ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงเรื่องมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  และการเฝ้าระวังคัดกรองการป้องกันโรคภายในสถานที่ตรวจเลือกให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติและผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือกทหาร โดยมี พันโท นพดล พรหมมาก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุม อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า