ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid -19

156

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยยุวจิตอาสาสาธารณสุข บ้านใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุข สู้ภัยโควิด -19 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ในการสืบสานรักษาต่อยอด ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904, ประชาชนจิตอาสาและยุวจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

              พันเอกนายแพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid 19 จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินโครงการยุวจิตอาสาสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการยุวจิตอาสาสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อสู้ภัยโรค covid-19 เนื่องจากปัจจุบัน ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงเกิดการเจ็บป่วย อาจประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งยุวจิตอาสาสาธารณสุข จะได้รับองค์ความรู้ นำไปพัฒนา ต่อยอด เผยแพร่ โดยเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ , การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) และนำยุวจิตอาสาสาธารณสุขเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid 19 เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่แก่ยุวจิตอาสาสาธารณสุข  เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า