พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

58

     เมื่อ 25 ก.ค.63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้กับประชาชนทราบ เพื่อความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่และปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานทหารเข้าช่วยเหลือ