หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 44 พบปะผู้นำศาสนา ในพื้นที่ของอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

67

     เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. ผู้บังคับหน่วยพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และ นายอำเภอสายบุรี ร่วมกิจกรรมพบปะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยหารือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสวงหาแนวทางการป้องกันและขจัดปัญหาในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือผู้นำศาสนาในการช่วยขับเคลื่อนเยาวชนให้เข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เพื่อห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเอง สามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเน้นมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา

     ทั้งนี้ก่อนร่วมการพบปะได้มีการละหมาดฮายัตเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี