ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนาม กพบ.ศสว./หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

109

630723-004