ศอชต. นำกำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน. อบรมการทำ CPR และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ช่วยชีวิตเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา

36

    วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทีมวิทยากร จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน (CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 30 นาย เพื่อให้กำลังพลได้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับกำลังพลในหน่วยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง ที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง ซึ่งกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการช่วยชีวิตเบื้องต้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

    ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไว้ภายในค่ายสิรินธร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 4 จุด ได้แก่ บริเวณอาคาร 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, อาคาร 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ห้องฟิตเนส (อาคารออกกำลังกายค่ายสิรินธร) และสนามฟุตซอลนาควานิช เป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการช่วยชีวิตผู้ที่หมดสติเฉียบพลัน หยุดการหายใจจากการจมน้ำ ถูกไฟฟ้าช็อต หรือขาดอากาศหายใจได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า