ตาดีการักษ์สถาบัน สร้างความรู้ความเข้าใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

48

    ณ ตาดีกาบ้านโต๊ะแน หมู่ที่ 1 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับกลุ่มมวลชนจิตอาสา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตาดีการักษ์สถาบัน ณ ตาดีกาบ้านโต๊ะแน หมู่ที่ 1 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที กิจกรรมนันทนาการ การบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้นักเรียนตาดีกาได้รับทราบถึง พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

    หลังจากนั้นนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน  ณ  โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าชายเลนยะหริ่ง ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งจากผลจากการดำเนินการโครงการตาดีการักษ์สถาบัน ทำให้นักเรียน และคณะครูเกิดความรัก มีความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้พระราชทาน ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

#ตาดีการักษ์สถาบัน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า