ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัหาวัสดุสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธนาคารข้าวพระราชทานในพื้นที่ จชต.

80
630720-025