ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงพื้นที่เป็นคลังเก็บสารเคมี โรงสูบน้ำดิบ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

99
630720-006