ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงพื้นที่เป็นคลังเก็บสารเคมี โรงสูบน้ำดิบ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

146
630720-006