พิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง (ชป.กร.หญิง) “สตรีรักดีจริง” ประจำปี 2564

72

        วันนี้ ( 25 มกราคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ที่ห้องอบรมโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง (ชป.กร.หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางศูนย์สันติวิธีจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมือง, ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงเข้าร่วม

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รวมทั้งสิ้น 78 คน โดยมีการอบรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2564 โดยการอบรมมีหลักสูตรรวมถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19, การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ, การปลูกฝังให้เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเข้าไปพบปะประชาชนตามชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการลงพื้นที่เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนให้เกิดความชำนาญ และมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า