ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักกำลังพล และห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณด้านหลังสำนักงาน สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (964,500.00)

81

640124-003

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.