ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงภายในบ้านพักรับรอง VIP (พล.อ.มณีจันทร์ทิพย)์ (537,000.00)

71

640124-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.